ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เลือกภาษา
dot
bulletไทย
bulletEnglish
dot
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบางเสาธง
dot
bulletประวัติ
bulletโครงสร้าง
bulletผู้บริหาร
bulletคณาจารย์
bulletบทความ
bulletจุลสารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
bulletThe Journal of The Dhamma English Camp (JDEC)
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletแบบฟอร์มต่างๆ
dot
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย หน่วยวัดบางเสาธง ธน. ๑๔-๐๐
dot
bulletประวัติ
bulletโครงสร้าง
bulletบุคลากร
bulletปฏิทินกิจกรรม
bulletภาพกิจกรรม
bulletติดต่อ
dot
รวมลิงค์เว็บไซต์
dot
bulletในหลวงในดวงใจ
bulletในหลวงของเรา
bulletในหลวงของเรา
bulletแม่กองธรรมสนามหลวง
bulletแม่กองบาลีสนามหลวง
bulletมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
ธรรมทัศนาจรแดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี

ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบางเสาธง ไปธรรมทัศนาจรแดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบางเสาธง ได้นำนักเรียนไปธรรมทัศนาจร ณ สถานปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่นแท้ หลักธรรมจากศาสนวัตถุและศาสนสถาน นำไปสู่การเรียนรู้ศาสนธรรมที่มีคุณค่าต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

            โดยศูนย์ศึกษาฯ ได้นำนักเรียนไปธรรมทัศนาจร ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

           ธรรมทัศนาจรแดนมหามงคล จ.กาญจนบุรีarticle

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบางเสาธง ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๔๐ รูป/คน ไปธรรมทัศนาจร ณ แดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่นแท้หลักธรรมจากศาสนวัตถุและศาสนสถาน นำไปสู่การเรียนรู้ศาสนธรรมที่มีคุณค่าต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

               อนึ่ง ในการไปธรรมทัศนาจรครั้งนี้ ได้เดินทางไปโดยรถไฟ โดยไปขึ้นรถไฟพร้อมกันที่สถานีรถไฟธนบุรี ขบวนรถไฟออกจากสถานีเวลา ๐๗.๔๕ น. (ธนบุรี-น้ำตก) ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแคว และผ่านสะพานถ้ำกระแซ ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม และเมื่อเดินทางถึงแดนมหามงคล ทั้งหมดได้เข้าไปสวดมนต์ไหว้พระ - นั่งสมาธิ แผ่เมตตา แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ณ ศาลาปฏิบัติธรรม จากนั้น ทุกคนได้ขึ้นไปไหว้พระที่มหาเจดีย์บนภูเขา ซึ่งเดินขึ้นบันไดไปประมาณ ๑,๗๐๐ ขั้น จึงจะถึงมหาเจดีย์ ส่วนใหญ่ก็ได้ขึ้นไปถึงมหาเจดีย์และได้ไหว้พระสวดมนต์ ณ มหาเจดีย์นั้น หลังจากนั้นได้เดินกลับลงมาทานอาหารเย็น เสร็จแล้ว ทั้งหมดได้ขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยความอิ่มบุญกุศล
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดบางเสาธง เลขที่ ๘๓๖ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๑๙ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทร ๐-๒๔๑๑-๐๗๖๗ Fax: ๐-๒๘๖๖-๗๗๔๐
E-mail: chotipanyo@hotmail.com Website: watbangsaodhong.org